Quá trình tiến hóa của quản trị nhân sự trên thế giới luôn là một phần không thể thiếu trong tiến trình lịch sử của nhân loại cũng như sự thay đổi phương thức sản xuất từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Giai đoạn đầu: Từ đầu thế kỷ 20, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2, quản trị nhân sự bắt đầu được hình thành trong các công xưởng, nhà máy với chức năng chính là QUẢN LÝ LAO ĐỘNG. Những năm tiếp theo cho đến khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, quản trị nhân sự không có nhiều thay đổi do chỉ giữ vai trò chính là QUẢN LÝ NHÂN VIÊN.

Giai đoạn thứ hai: Sự chuyển đổi lớn lần đầu tiên của quản trị nhân sự chính là khi thế giới bước vào cuộc tái thiết sau thế chiến II và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 (cách mạng kỹ thuật số). Kỷ nguyên công nghệ thông tin, diễn ra từ những năm 1950 đến cuối những năm 1970, với sự áp dụng phổ biến máy tính kỹ thuật số và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật số còn áp dụng đến ngày nay. Quản trị nhân sự đã phát triển và đóng vai trò QUẢN LÝ NHÂN SỰ trong giai đoạn những năm 1950 – đến những năm 1980, và chuyển đổi lên QUẢN TRỊ NHÂN SỰ trong giai đoạn những năm 1990 – đến những năm 2000.

Giai đoạn thứ ba: Bước vào cuối những năm đầu thập niên 2000 & những năm đầu thập niên 2010, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng đã mang lại một bước đột phá về vai trò đối với quản trị nhân sự. Lần đầu tiên quản trị nhân sự đã vươn lên nắm giữ vai trò QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ – TÁC ĐỘNG VÀO HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC, trở thành đối tác kinh doanh của tổ chức, chú trọng vào các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng, chủ động và đa dạng hóa nhiệm vụ của mình hơn trước rất nhiều.

Cùng nhìn lại quá trình trên, chúng ta có thể thấy giai đoạn đầu tiên khá tương đồng nhau kéo dài trong 50 năm, giai đoạn thứ hai kéo dài trong khoảng 30 năm, giai đoạn thứ ba kéo dài trong khoảng 20 năm, còn giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu từ khi nào, diễn tiến tiếp theo ra sao? Bài viết tiếp theo sẽ chia sẻ một phần xu hướng của quản trị nhân sự trong tương lai không xa.

Chi tiết tiến trình tiến hóa nêu trên có trong bài viết “The Evolution of HR: Developing HR as an Internal Consulting Organization” của tác giả Richard M. Vosburg

Hình ảnh sử dụng trên bài viết được lấy tại nguồn: Richard M. Vosburgh

Tham gia group cộng đồng của 1Academy để cập nhật những tin tức & sự kiện mới nhất!

Zalo phone